Monday, 8 April, 2013


har khwaab khud mein hi ek sawaal hai,
aur haqiqat hi uska jawaab ban sakti hai,
jiska tassavvur mein hi sirf basar ho,
bhalaa kya uski bisaat, kya hasti hai?

No comments:

Post a Comment