Sunday, 5 February, 2012

kya shikwa karen kisi kya shikaayat karen
ke jise rahanumma maana wo rahzan nikla

No comments:

Post a Comment