Monday, 21 May, 2012


mudda ye nahi ke kaun kis se kya kahta hai
baat itni si hai ke baat dil tak pahunchni chaahiye...

No comments:

Post a Comment